Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Eigenaar: Stichting Federatie Indische Nederlanders/Indo (FIN);
– Website: www.federatie-indo.nl, alle onderliggende pagina’s en/of andere (digitale) documenten;
– Content: al het door de Eigenaar op de Website gepubliceerde materiaal, waaronder – maar niet beperkt tot – teksten, beeld– en geluidmateriaal, advertenties, merken, namen en software;
– Gebruiker: ieder die Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een link;
– Contribuant: een natuurlijke persoon die één of meer bijdragen levert aan de website, niet zijnde een werknemer van de Eigenaar, noch een persoon die tegen betaling werkzaam is in opdracht van de Eigenaar;
– Input: het materiaal dat door een Contribuant wordt aangeleverd bij de Eigenaar zoals, maar niet beperkt tot, stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, geschreven en/of gesproken teksten.

2. Toepasselijkheid
2.1. Door gebruik te maken van de Website van de Eigenaar gaat de Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden die specifiek zien op het leveren van bijdragen door een Contribuant aan de Eigenaar staan omschreven in artikel 6. Verwijzing naar specifieke bepalingen laat onverlet dat de voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn op ieder gebruik van de Website van de Eigenaar. In gevallen die niet voorzien zijn in de algemene voorwaarden beslist de Eigenaar.
2.2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt door de Eigenaar uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van externe internetsites (waaronder sociale media) waardoor onder meer de mogelijkheid bestaat om te reageren op de Website van de Eigenaar zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe internetsite van toepassing.

3. Algemeen
3.1. De Website van de Eigenaar inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkrecht. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere Gebruikers, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar niet toegestaan.
3.2. De Content op de Website van de Eigenaar wordt met zorg samengesteld. Het is desondanks mogelijk dat deze Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Eigenaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade. De Gebruiker erkent dat de Eigenaar niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de website of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer de Eigenaar op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).
3.3. Het aanbieden van links naar externe internetsites betekent niet noodzakelijkerwijs dat de Eigenaar de op of via deze internetsites aangeboden diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor risico van de Gebruiker. De Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van externe internetsites waarnaar wordt verwezen.
3.4. De Eigenaar is te allen tijde gerechtigd de bijdragen van derden van haar Website te verwijderen. De Eigenaar is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor bijdragen van derden op de Website, zoals deelname aan een forum, chat en/of reacties. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de Eigenaar weer.
3.5. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Content (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.
3.6. De Eigenaar behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.
3.7. Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

4. Gebruiksvoorwaarden
4.1. Raadpleging van de Content dient plaats te vinden overeenkomstig deze algemene voorwaarden. De Gebruiker mag de Content slechts voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden aanwenden.
4.2. Linken, delen en/of verwijzen is in beginsel toegestaan onder de hierna genoemde voorwaarden. Een link dient een bezoeker rechtstreeks te leiden naar de Content en/of Websitepagina. Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of Websitepagina’s van de Eigenaar is verder uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel, incidenteel gebruik door particuliere Gebruikers. Overneming, wijzigen, inframing, herpublicatie, toevoegen van (commerciële) uitingen, stellen van (financiële, administratieve of andere) voorwaarden zoals verplichte betaling/registratie of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om het materiaal op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Het is eveneens niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar is verkregen.

5. Gebruiker
5.1. De Gebruiker zal de website van de Eigenaar niet gebruiken:
– voor enig onwettig doel;
– voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Eigenaar te omzeilen;
– op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de website worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de Website en/of Content op enigerlei wijze worden aangetast;
– voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de Gebruiker;
– voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
– om schade te berokkenen aan de onafhankelijkheid en/of de reputatie van de Eigenaar. Het is aan de Eigenaar om dit te bepalen;
– op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is jegens de Eigenaar en/of een derde;
– om inbreuk te maken op rechten van de Eigenaar of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.
5.2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derden-rechthebbenden en/of collectieve beheerorganisaties kunnen opleggen (bijvoorbeeld bij het verwijzen naar de Content zodat er sprake is van een nieuwe openbaarmaking van de Content) en vrijwaart de Eigenaar voor claims.

6. Contribuant
6.1. De Contribuant blijft auteursrechthebbende op de Input. De Contribuant verleent aan de Eigenaar door het leveren van zijn/haar Input een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.
6.2. De Contribuant verklaart de Input als zelfstandige natuurlijke persoon te vervaardigen en aan de Eigenaar te leveren. Partijen beogen hiermee nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.
6.3. De Contribuant verklaart zich ermee bekend en akkoord dat zijn Input te allen tijde via de Websites en/of andere kanalen van de Eigenaar beschikbaar blijft.
6.4. De Contribuant staat ervoor in dat de Input geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot privacyrecht, auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. De Contribuant vrijwaart de Eigenaar tegen elke aanspraak van derden.
6.5. De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. De Eigenaar accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige zodanige inbreuk.
6.6. De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. De Eigenaar accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevaarstelling door de Contribuant van zichzelf of anderen.
6.7. De Eigenaar accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de Contribuant zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de Contribuant beschikbaar gestelde Input.
6.8. De Eigenaar accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de Input door Contribuant of door anderen geleden schade. Contribuant verklaart zelf tegen dergelijke schade verzekerd te zijn.
6.9. De Contribuant stelt alleen Input beschikbaar die op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan de Eigenaar om dit te bepalen. De Eigenaar is niet verplicht om de Input te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.
6.10. De Contribuant stelt alleen Input beschikbaar waarvan de Contribuant zelf over alle benodigde rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht. De Contribuant verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.
6.11. De Eigenaar zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input de naam van de Contribuant te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de Contribuant hiertegen geen bezwaar maken.

7. Slotbepaling
7.1. De Eigenaar zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de Contribuant. De Eigenaar zal deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het Privacy Reglement.
7.2. Eventuele vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar juridische.zaken[@]federatie-indo.nl of per post naar Stichting Federatie Indische Nederlanders/Indo, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 30, 2501 CA te DEN HAAG.