Privacy reglement

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Eigenaar hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Persoonsgegevens
De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Vastleggen en verwerking
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij de Eigenaar daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie
De Eigenaar verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Website. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en cookies.

5. Doeleinden
De Eigenaar verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
– om met u te communiceren over website en uw informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten, zoals updates van de Website;
– om de Website aan te passen aan uw wensen en behoeften;
– ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
– het versturen van nieuwsbrieven en/of pushberichten;
– om aan u input te vragen.

6. Gebruik
De Eigenaar gebruikt de informatie over u om de website beter op uw wensen en behoeften af te stemmen. Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde gegevens ook uw IP-adres. De Eigenaar legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers de website wordt bezocht en ter beveiliging van hack pogingen. De Eigenaar gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

7. Derden
De persoonsgegevens worden door Eigenaar niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

8. Klikgedrag en Cookies
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de Website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de Website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van Cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van de Website wordt vergemakkelijkt. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.

9. Beveiliging
De Eigenaar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Opslag
Alle gegevens die op de Website staan blijven oproepbaar zolang de Eigenaar de Website beschikbaar stelt.

11. Links
De Website kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de Website verlaat en op een externe internetsite terechtkomt. De Eigenaar heeft geen zeggenschap over externe internetsites waarnaar wordt gelinkt. Op deze internetsites is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website van de Eigenaar zijn verkregen. De Eigenaar accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) externe internetsites.

13. Wijzigingen
De Eigenaar behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de Eigenaar uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt de Eigenaar dit op haar website.

14. Vragen en/of bezwaar
Indien u klachten heeft over het privacy beleid van de Eigenaar of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: juridische.zaken[@]federatie-indo.nloof een brief sturen naar Stichting Federatie Indische Nederlanders/Indo, Afdeling Juridische Zaken Postbus 30, 2501 CA te DEN HAAG. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens de Eigenaar over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: juridische.zaken[@]federatie-indo.nlo of een brief sturen naar Stichting Federatie Indische Nederlanders/Indo, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 30, 2501 CA te DEN HAAG.

© NL-The Hague 2019-2020 – Federation of Dutch Indos/Indo Dutch