Hoofdlijnen Beleidsplan 2017-2020

DEN HAAG, 15 augustus 2017
Publicatiedatum: 15 augustus 2017

Anno 2017 staat Indisch Nederland onder druk. Waar in het verleden vooral onverschilligheid gecombineerd met ongemak over het koloniale verleden daar debet aan waren, is dat nu ook het multiculturalisme. Steeds vaker wordt de Nederlandse/Europese etniciteit en cultuur van Indische Nederlanders ter discussie gesteld. Indisch Nederland weet daar niet altijd een adequaat antwoord op te formuleren, terwijl onder Indische Nederlanders de interesse voor hun geschiedenis juist toeneemt.

Het zijn deze omstandigheden die nopen tot een cultuuromslag. Zwijgen en niet-opvallen volstaan niet langer. Wil het Nederlands-Indisch cultureel erfgoed daadwerkelijk perspectief hebben dan is een nieuwe aanpak aangewezen. Als onafhankelijk initiatief van een nieuwe generatie Indische Nederlanders zet FIN zich ook gedurende de periode 2017-2020 in voor Indisch Nederland, waar ook ter wereld. FIN blijft dat doen op haar geheel eigen en vernieuwende wijze, waarbij haar motto Een andere generatie, een andere aanpak leidend is.

FIN koestert de ambitie de gewenste cultuuromslag te realiseren en daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan haar statutaire doelstellingen, te weten:
(1) het beschermen en bevorderen van het Nederlands-Indisch cultureel erfgoed;
(2) het versterken van de geschiedkundige kennis rondom voormalig Nederlands-Indië en;
(3) het behartigen van de belangen van Indisch Nederland, waar ook ter wereld.

FIN zal haar doelen proactief en met inachtneming van het beginsel van subsidiariteit nastreven door o.a. (a) de belangen van Indische Nederlanders te articuleren en te agenderen, (b) informatie en educatiemateriaal te verstrekken, (c) onderwijs te verzorgen, (d) bijeenkomsten en activiteiten te organiseren en (e) samenwerking tussen reeds bestaande organisaties te bevorderen. Alle andere geëigende en wettige middelen die voor het doel bevorderlijk (kunnen) zijn (f) zullen waar nodig worden aangewend.

FIN is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van subsidies, donaties, erfstellingen, legaten en schenkingen. Er zal gedurende de periode 2017-2020 actief worden ingezet op het genereren van bekendheid, subsidies, donaties, erfstellingen, legaten en schenkingen. Voor zover hier van belang bestaat het huidige bestuur uit de heren Micha’el Lentze (voorzitter) en Daniel Kohelet (penningmeester & secretaris). De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op onbezoldigde basis.

Download het beleidsplan 2017-2020.

© NL-The Hague 2019-2020 – Federation of Dutch Indos/Indo Dutch