Privacy reglement

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
FIN hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken en opslaan in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Vertrouwelijkheid
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

3. Soort gegevens
FIN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum en -plaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer;
– Automatisch gegeneerde informatie.

4. Automatisch gegenereerde informatie
FIN verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Website. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en cookies. FIN legt deze gegevens vast om te bepalen vanaf welke computers de website wordt bezocht en ter beveiliging van hack pogingen. FIN gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

5. Klikgedrag en Cookies
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de Website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de Website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van Cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van de Website wordt vergemakkelijkt. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.

6. Doeleinden
FIN verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
– om met u te communiceren over de Website en uw informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten, zoals updates van de Website, bijvoorbeeld middels het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– om de Website aan te passen aan uw wensen en behoeften;
– ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
– het versturen van nieuwsbrieven en/of pushberichten;
– om aan u input te vragen;
– het afhandelen van uw betaling;
– het bijhouden van het ledenbestand en/of projectbestanden.

7. Termijn
FIN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

8. Derden
De persoonsgegevens worden door FIN niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, tenzij FIN daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

9. Beveiliging
FIN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig als mogelijk contact op met FIN via juridische.zaken[@]federatie-indo.nl.

10. Opslag
Alle gegevens die op de Website staan blijven oproepbaar zolang FIN de Website beschikbaar stelt.

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hebt U recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij FIN een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die FIN verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: juridische.zaken[@]federatie-indo.nl.

12. Links
De Website kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de Website verlaat en op een externe internetsite terechtkomt. FIN heeft geen zeggenschap over externe internetsites waarnaar wordt gelinkt. Op deze internetsites is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website van FIN zijn verkregen. FIN accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) externe internetsites.

13. Wijzigingen
FIN behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop FIN uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt FIN dit op haar website.

14. Vragen en/of bezwaar
Indien u klachten heeft over het privacy beleid van FIN of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: juridische.zaken[@]federatie-indo.nloof een brief sturen naar Stichting Federatie Indische Nederlanders/Indo, Afdeling Juridische Zaken Postbus 30, 2501 CA te DEN HAAG. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens FIN over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: juridische.zaken[@]federatie-indo.nlo of een brief sturen naar Stichting Federatie Indische Nederlanders/Indo, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 30, 2501 CA te DEN HAAG.

© NL-The Hague 2019-2020 – Federation of Dutch Indos/Indo Dutch